รายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.

รายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ

รศ. ดารณี อุทัยรัตนกิจ

รศ. ปัทมาวดี โพชนุกูล

นายภัทระ คำพิทักษ์

นายภัทระ คําพิทักษ์

นายจเด็จ ธรรมธัชอารี

นายจเด็จ ธรรมธัชอารี

นายประสงค์ วินัยแพทย์

นายประสงค์ วินัยแพทย์

นายชาลี จันทนยิ่งยง

นายชาลี จันทนยิ่งยง

กรรมการโดยตำแหน่ง

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายสมคิด สมศรี
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายวิทัศน์ เตชะบุญ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ