ประชุมชี้แจงปฏิทินและอบรมการใช้ระบบการดำเนินโครงการ CCT โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครฯ ครั้งที่ 1

ประชุมชี้แจงปฏิทินและอบรมการใช้ระบบการดำเนินโครงการ CCT โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครฯ ครั้งที่ 1