ชูนวัตกรรมสอนเด็กพิเศษ ปรับรูปแบบการสอนออนไลน์ออฟไลน์

ชูนวัตกรรมสอนเด็กพิเศษ ปรับรูปแบบการสอนออนไลน์ออฟไลน์

ครูดายัง ฮาจะฮ์ นูร์เลียฮ์ บินตี ฮาจี อัสปาร์ (Mrs. Dayang Hajah Noorliah Binti Haji Aspar) อายุ 55 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม

ปัจจุบัน ครูดายัง รับตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนประถมศึกษา ลัมบัก กานัน จารัล 49 บนเกาะบอร์เนียว ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยเส้นทางการเป็นครูเริ่มต้นในปี 2530 ในตำแหน่งครูวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ในฐานะครูใหญ่ ครูดายังมีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และติดตามให้บรรลุผลตามระบบการศึกษาระดับชาติ และติดตามการสอนของครูในโรงเรียน รวมถึงยังมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานครูบรูไน

ครูดายังเป็นครูผู้มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมการสอนที่เน้นให้เด็กเรียนตามความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กพิเศษ ที่มีการก่อตั้งศูนย์การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของครูดายัง เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้เรียนตามความสนใจและส่งเสริมศักยภาพในตัวเองได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีการให้โจทย์กับเพื่อนครูในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อทำให้เด็กพิเศษกว่า 50 คนในโรงเรียนไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

“เราต้องลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้ได้รับโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กบางคนมีความสามารถ และพิสูจน์ให้เห็นด้วยการผ่านการทดสอบความรู้ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วยเกรดเอ” ครูดายังระบุถึงแนวคิดในการส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ

นอกจากนั้นครูดายังได้มุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมในโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน อาทิ จำลองเส้นทางจราจรโดยใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกทักษะการใช้ถนนและสร้างวินัยการขับขี่ รวมถึงนำสื่อที่ทันสมัยทั้งออฟไลน์และออนไลน์มาใช้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่นสอนเด็กเล็กให้รับรู้เรื่องเวลา และยังสนับสนุนให้เด็กมีชั่วโมงทำงานศิลปะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ

ครูคนหนึ่งในโรงเรียน ลัมบัก กานัน จารัล 49 กล่าวถึงครูใหญ่ว่า ที่ทางโรงเรียนมีระบบการดูแลเด็กที่ดี และตนเองสามารถสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษได้ เนื่องจากการสนับสนุนและวางแนวทางของครูใหญ่ ผู้เป็นทั้งที่ปรึกษาและนักแก้ปัญหาที่ดี สำหรับรางวัลที่ท่านได้รับ ทำให้ตนรู้สึกดีใจที่มีบุคคลภายนอกได้มองเห็นทุกสิ่งที่ครูดายังได้ทำ

ความทุ่มเทใส่ใจต่อการศึกษากลับออกดอกผลงอกเงย จนครูดายัง ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษา ช่วยตอกย้ำความดีที่ครูได้ทำเพื่อวงการการศึกษาอย่างแท้จริง

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2