“ทุกคนคือพลัง เปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

“ทุกคนคือพลัง เปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

“นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ.ทั้ง 2,053 คน จะได้รับคำปรึกษาแนะนำจากครู อาจารย์ อย่างผู้ใหญ่ให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตัวเอง ให้สามารถเรียนจบ ประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างเนื้อสร้างตัวนำพาครอบครัวให้ก้าวหน้าไปในระยะยาว ภายใน 4-5 ปี ข้างหน้า เราจะมีนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 10,000 คน เราคาดหวังให้น้องๆกลุ่มนี้ เก่งและมีศักยภาพพอที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม เก่งพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นได้” 

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวกับนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 เวที ปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562