งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า

งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า

มื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ภายในงานดังกล่าวมีหัวข้อการเสวนา 22 เรื่องสำคัญ ซึ่ง 1 ในเรื่องที่สำคัญของงานคือกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำหรับการเสวนาครั้งนี้ นายชัยณรงค์ และดร.ไกรยส ผู้บริหารทั้ง 2 กองทุนได้นำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งทิศทางการทำงานร่วมกันในอนาคต รวมทั้งได้เน้นย้ำถึงบทบาทการทำงานที่หนุนเสริมกันระหว่าง กสศ. และ กยศ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ โดยกสศ.และ กยศ. มีแผนที่จะทำงานร่วมกันในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ กสศ.ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ กยศ.ในอนาคตต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2