งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า

งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า

มื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ภายในงานดังกล่าวมีหัวข้อการเสวนา 22 เรื่องสำคัญ ซึ่ง 1 ในเรื่องที่สำคัญของงานคือกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำหรับการเสวนาครั้งนี้ นายชัยณรงค์ และดร.ไกรยส ผู้บริหารทั้ง 2 กองทุนได้นำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งทิศทางการทำงานร่วมกันในอนาคต รวมทั้งได้เน้นย้ำถึงบทบาทการทำงานที่หนุนเสริมกันระหว่าง กสศ. และ กยศ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ โดยกสศ.และ กยศ. มีแผนที่จะทำงานร่วมกันในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ กสศ.ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ กยศ.ในอนาคตต่อไป