กสศ.ร่วมกับ พศ. เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กสศ.ร่วมกับ พศ. เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีผู้แทนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้แทนสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด และผู้แทนผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จาก 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ กสศ. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีแผนในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมวางแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการสนับสนุนความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2