กสศ.ร่วมกับ พศ. เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กสศ.ร่วมกับ พศ. เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีผู้แทนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้แทนสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด และผู้แทนผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จาก 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ กสศ. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีแผนในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมวางแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการสนับสนุนความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป