ก้าวเพื่อน้อง

ประกาศผลทุนก้าวเพื่อน้อง
ปีการศึกษา 2567

ก้าวเพื่อน้อง

ขอแสดงความยินดีกับ


รร. หนองไผ่ล้อม สุพรรณบุรี

ท่านผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนก้าวเพื่อน้อง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
จะทำการติดต่อสถานศึกษาของท่าน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอน
และรายละเอียดการทำสัญญาในลำดับต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 9

ท่านไม่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนก้าวเพื่อน้อง
เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนทุน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิก้าวคนละก้าว
ขอขอบคุณที่ท่านได้แบ่งปันเรื่องราวของท่านให้แก่เรา
และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของท่าน
ขอให้ท่านรักษาความดีและเป้าหมายชีวิตอันแน่วแน่
ซึ่งจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในแบบของตนเองได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 9

เป็นรายชื่อสำรอง
ผู้รับทุนก้าวเพื่อน้อง

ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ หรือมีเหตุที่ไม่อาจรับทุนได้
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
จะทำการติดต่อสถานศึกษาของท่านเพื่อแจ้งผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 9

ก้าวเพื่อน้อง

ไม่พบข้อมูล

ลองค้นหาใหม่อีกครั้ง