มีส่วนร่วมกับเรา

มีเยาวชนเพียง 5% จากครอบครัวยากจนที่สด 20% แรกของประเทศเท่านั้น ที่มีโอกาสเรียนตี่อในระดับอุดมศึกษาเพราะต้องแบกรับภาระจ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ครัวเรือน ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจสูง ถึง 2 แสนล้านบาทต่อปีและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์