โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๔ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สร้าง “ความพิเศษ” เป็น “พลัง”

กสศ. ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่มีแนวคิดส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพให้แก่เยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ
โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๔

สถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา
พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเข้­มแข็งในการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา
และจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา จำนวนประมาณ ๑๐๐ ทุน*

*จำนวนทุนที่จะสนับสนุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ กสศ. จะได้รับ

 

 

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

๑) สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนการเสนอโครงการ
• ประกาศสนับสนุนทุน คลิกดาวน์โหลด
• แผ่นพับแนะนำโครงการฯ คลิกดาวน์โหลด
• แบบเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” ปี ๒๕๖๔ คลิกดาวน์โหลด
• ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” ปี ๒๕๖๔ คลิกดาวน์โหลด

๒) สถานศึกษายื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัคร Online เท่านั้นที่เว็บไซต์ https://eefinnovet-special.com/  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

 


 

กสศ.จะจัดประชุมชี้แจงและแนะนำโครงการฯ ให้แก่สถานศึกษาและผู้ที่สนใจ
ในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ผ่าน Link Google from: คลิก

แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม : คลิกดาวน์โหลด

กรุณาทำแบบตอบรับภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ติดตามข่าวสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ได้ที่ : คลิก

 


กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องเสมอภาค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

  ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.   วีดิทัศน์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
  ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.   กล่าวเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร
  อนุกรรมการกำกับทิศทางทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ.
  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.   แนวทางโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๔ โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร อนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม หัวหน้าชุดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา  
  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานส่งเสริมโอกาสอาชีวศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย

  • นางปัทมา วีระวานิช
    อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
  ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.   ตอบข้อซักถาม
  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.   แนะนำระบบยื่นข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๔ โดย

  • ผู้พัฒนาระบบ บริษัท ไอรีครูท จำกัด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


กรณีสอบถามข้อมูลด้านระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ ติดต่อ
นายภาณุวุฒิ กองแก้ว โทร ๐๘๔-๙๙๕-๔๖๖๑ ในวันและเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อ
นักวิชาการ กสศ. สายด่วน ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๒ ในวันและเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ ติดต่อ
๐๖-๔๓๕๙-๐๖๑๓

Back To Top