เลือกขนาดตัวอักษร

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุด ในตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี
  • มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
  • มีทักษะและความสามารถในการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีได้
  • มีความสามารถในการบริหารกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กสศ. ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบ ประกาศ นโยบายและมติของคณะกรรมการ
  • มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเป็นนักบริหารอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของกองทุน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่น้อยกว่าห้าปีจนถึงวันปิดรับสมัคร
  • มีทัศนคติที่เชื่อมั่นศรัทธาต่องานการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ในเวลาทำการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสัณหกิจ รัตนกุล ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ ๐๒–๖๑๙๑๘๑๑ อีเมล recruit_ceo@eef.or.th และเว็บไซต์ www.eef.or.th

รายละเอียดการรับสมัคร (ดาวน์โหลด)

ใบสมัคร PDF (ดาวน์โหลด)

ใบสมัครไฟล์ Word (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลประกอบอื่นๆ

พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา

แผนแม่บท

ร่างแผนปฏิบัติการ ปี 61

ร่างแผนปฏิบัติการ ปี 62

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร กสศ.