ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห้างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด

โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.

เป้าหมายของโครงการ

สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

การช่วยเหลือและให้โอกาสนักเรียนยากจน 1,500 คน เรียนจบในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพที่มั่นคง

ครูรุ่นใหม่

นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู หลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ และสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 1,500 แห่ง มีครูเพียงพอ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ผลิตครูรุ่นใหม่ทั้งหมด 1,500 คน ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนตามแหล่งชุมชน

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพครูและหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง

ปรับบริบทการผลิตและพัฒนาบุคลากรครูให้สอดคล้องกับสภาพงานในชุมชนที่ห่างไกล

สร้างเครือข่ายสำหรับหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ขั้นตอนดำเนินงานของโครงการ

ข้อมูลและผลสำเร็จของโครงการ

การพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลควบคู่กับ
การผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่

ครูนักพัฒนาชุมชนใน 1,500 แห่ง

การสร้างโอกาส
ทางการศึกษา

ในการเข้าเรียนครูสาขาปฐมศึกษาและปฐมวัยภายใต้เป้าหมาย
1,500 คน

โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รุ่น รวมอยู่ที่ 627 คน

การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

สถาบันผลิตและพัมนาครูทั้ง 15 แห่ง
ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน

เกิดเป็นเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา
ใน 4 ภูมิภาค เพื่ออกแบบกระบวนการพัฒนาครูในพื้นที่ห่างไกล

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

เกิดกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนในโครงการ 553 แห่ง

อีกทั้งยังเกิดระบบ ครูพี่เลี้ยง
และฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนสำหรับนำไปใช้พัฒนาการศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2