ปฐมวัย

ปฐมวัย (0-36 เดือน)
สร้างรากฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เป็นโอกาสทองของการพัฒนา เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาถึง 80% จึงเป็นโอกาสสำคัญในการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้าง พัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่มีคุณภาพ

สถานการณ์และแนวโน้ม

  • มีเด็ก 30% มีพัฒนาการไม่สมวัยหรือล่าช้า หากได้รับการคัดกรองและ
    กระตุ้นได้เร็ว 20% จะกลับมามีพัฒนาการได้สมวัย และ 10% อาจเป็นเด็กพิการ
    ที่ต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างออกไป
  • ปัจจัยหลักที่ทำให้พัฒนาการไม่สมวัยเกิดจากการขาดความรู้ของแม่ ตั้งแต่การดูแลเด็กในครรภ์ ไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ รวมทั้งการไม่เข้าใจความสำคัญของนมแม่และโภชนาการ
  • 15% ของเด็กที่เกิดใหม่ทุกปีมาจากแม่วัยใส ซึ่ง 32% เป็นเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
  • การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ. (2558) พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุงเร่งด่วน 304 ศูนย์ และ ต้องปรับปรุง 1,671 ศูนย์

เป้าหมายการทำงาน

เด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีลักษณะเฉพาะ ได้รับการอุดหนุนให้ สามารถดูแลเด็กได้ดี มีพัฒนาการสมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน มีความ พร้อมในการดูแลเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก จากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ มีลักษณะเฉพาะ

ยุทธศาสตร์การทำงาน

ชี้เป้า ติดตาม ส่งต่อ

ข้อมูลของเด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีลักษณะเฉพาะ ให้หน่วยงานในพื้นที่ สามารถเข้าถึงและจัดบริการตามความเชี่ยวชาญได้ตามชุดสิทธิประโยชน์

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้บริการที่มีมาตรฐานแก่เด็กเล็กจากครอบครัวยากจนหรือมีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งส่งเสริม ให้เกิดการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรณีที่ครอบครัวขาดความพร้อมในการเลี้ยงดู โดยมีการจัดกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการพัฒนาตนเองและประเมินตนเองซ้ำเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีการกำกับและติดตามโดยทีมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ

สนับสนุนชุดสิทธิประโยชน์

ให้เด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนหรือมีลักษณะเฉพาะ ด้วยการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และ เพิ่มศักยภาพหน่วยบริการให้อุดหนุน ดูแลส่งต่อเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนหรือมีลักษณะ เฉพาะ พัฒนาระบบ Caregiver, Care manager ในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเด็กแรกเกิดใน ครอบครัวยากจนหรือมีลักษณะเฉพาะที่เข้าถึงได้ยาก

จัดให้มีโครงการร่วมทุนกับการมีส่วนร่วมของพื้นที่

ข้อมูลของเด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีลักษณะเฉพาะ ให้หน่วยงานในพื้นที่ สามารถเข้าถึงและจัดบริการตามความเชี่ยวชาญได้ตามชุดสิทธิประโยชน์

กลไกและขั้นตอนวิธีทำงาน

Back To Top