Little Big
Communities

เรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ

เรื่องราวของ 71 หน่วยงาน จาก 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

สำรวจประเภทอาชีพ

Back To Top