• Little Big Communities

  เรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ

 • มูลนิธิขวัญชุมชน

  ‘ขวัญชุมชน’ มูลนิธิที่ยกระดับแรงงานนอกระบบในชุมชนด้วยโครงการฝึกทักษะ ‘ผ้าไหมสร้างสรรค์’

 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สุราษฎร์ธานี

  ยกระดับทักษะปูกระเบื้องและงานหัตถกรรม สถานพินิจสุราษฯ ออกแบบหลักสูตรวิชาชีพที่มาจากความต้องการของเยาวชน

 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด

  เมื่อชุมชนบ้านแม่ตาดขาดหนุ่มสาว โครงการเลี้ยงจิ้งโก่งจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย

 • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จับนวดไทยมาสอนคนตำบลรุ่มเกล้า เตรียมชุมชนให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวดูกังหันยักษ์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

  เปลี่ยนอดีตนักโทษให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่! ด้วยการเปิดคอร์สอบรมทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ในทัณฑสถานฯ ลำปาง

Little Big
Communities

เรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ

เรื่องราวของ 71 หน่วยงาน จาก 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส


1 2 22