30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์_T01

30-ครูรัก-ษ์ถิ่นชมพู่กาฬสินธุ์_T01