บุคลากร

นพ.สุุภกร บัวสาย

ผู้จัดการ

supakorn@eef.or.th

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

รองผู้จัดการ

kraiyos@eef.or.th

คุณพัฒนพงษ์ สุขมะดัน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

patanapong@eef.or.th

คุณรัตน์ศิมา ผิวพรรณ

งานตรวจสอบภายใน

ratsima@eef.or.th


สำนักบริหารส่วนกลาง

คุณนิกร เภรีกุล

งานกฎหมาย

nikorn@eef.or.th

คุณวีระพงศ์ ใจห้าว

งานกฎหมาย

wirapong@eef.or.th

คุณโสฬวี คงวัฒน์

งานทรัพยากรบุคคล

sorawee@eef.or.th

คุณเกษร เรืองแก้ว

งานจัดซื้อ จัดจ้าง

kasorn@eef.or.th

คุณปวิทย์ พรศิริพิทยาธร

งานสารสนเทศ

pawit@eef.or.th

ปาริชาติ สกุลภาพนิมิตร

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

parichart@eef.or.th

คุณสงกรานต์ ระวิวัลย์

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

songkarn@eef.or.th

คุณจิตชนัย อุดมวัชรรัศมี

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

jichanai@eef.or.th

คุณศรีประภา แก้วค้นโท

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

sriprapha@eef.or.th

คุณกำพล ศรีมหาโพธิ์

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

kampol@eef.or.th

คุณจันทนา นุชพงษ์

งานสัญญา

jantana@eef.or.th

คุณกุลธิดา ทรัพย์ไพศาล

งานอำนวยการ

kultida@eef.or.th

คุณอริสา แก้วลี

งานอำนวยการ

arisa@eef.or.th

คุณวัชรี กิจพิทักษ์

งานสารบรรณ ห้องประชุม

watcharee@eef.or.th

คุณศุภมาส ตรีพงษ์พันธ์

ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ

คุณผลิพร ธัญญอนันต์ผล

งานสื่อสารสาธารณะ

pliporn@eef.or.th

คุณภคนันท์ ภัทรนาวิก

งานสื่อสารสาธารณะ

pakkanan@eef.or.th

คุณเสาวลักษณ์ กมลนาวิน

งานสื่อสารสาธารณะ

saowalak@eef.or.th


สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณชูสะอาด กันธรส

รักษาการผู้อำนวยการสำนัก

chusaard@eef.or.th

คุณกนิษฐา คุณาวิศรุต

kanidta@eef.or.th

คุณรัชนี อุทยานนท์

ratchanee@eef.or.th


สำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่

คุณพัฒนพงษ์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการสำนัก

patanapong@eef.or.th

คุณจารุกิตติ์​ กนกจรส

jarukit@eef.or.th


สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา และสถานศึกษา

คุณอุดม วงษ์สิงห์

รักษาการผู้อำนวยการสำนัก

udom@eef.or.th

คุณชนกพรรณ วรดิรก

chanokphan@eef.or.th

คุณกมลวรรณ พลับจีน

kamolwan@eef.or.th


สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

ผู้อำนวยการสำนัก

kraiyos@eef.or.th

คุณอัญชลี สิทธิกุญชร

anchalee@eef.or.th


สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา

คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์

รักษาการผู้อำนวยการสำนัก

thantida@eef.or.th

ดร.เสาวณี จันทะพงษ์

saovanee@eef.or.th

คุณสมชนก ลดาดก

somchanok@eef.or.th

คุณสุพนิดา จิระสินวรรธนะ

supanida@eef.or.th

คุณวนิดา คุณรอด

vanida@eef.or.th

Back To Top