นโยบายและยุทธศาสตร์

หลักการของ กสศ.

กสศ. ดำเนินงานโดยยึดมั่นในการหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

 1. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้คือสินทรัพย์ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งยวดของประชาชนทุกครั้ง อันจะส่งผลสืบเนื่องในระยะยาวต่อความเป็นอยู่ที่ดี เศรษฐานะ คุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน
 2. ทุกภาคส่วนควรพิจารณาว่า การศึกษาและพัฒนา มิใช่เป็นภาระค่าใช้จ่าย ที่อาจต้องถูกจำกัดตัดทอนได้โดยง่าย แต่ เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่จำเป็นต้องทำ เพื่อผลที่คุ้มค่าและยั่งยืน อันรวมถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในท้ายที่สุด
 3. กสศ. ใช้ความรู้นำ เพื่อคิดคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้แก่เกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบการช่วยเหลือ ทุนอุดหนุน และกิจกรรมผ่านหน่วยงานต่าง ๆ
 4. “มากกว่าทุนคือโอกาส” คือถ้อยคำที่ผู้ได้รับการเงินช่วยเหลือและทุนอุดหนุนจาก กสศ. พึงนึกถึงเสมอ
 5. กสศ. มุ่งสร้างเสริม ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวย ต่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่การส่งเสริมการเริ่มต้นวัยที่ดีของเด็ก สนับสนุนครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จนถึงการเสนอแนะนโยบายเพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
 6. กสศ. เป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลือ่นการลดความเหลื่อมล้ำและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่บรรลุผลสำเร็จได้ ทุกภาคส่วน ต้องมุ่นมั่นดำเนินงานเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง
 7. ในการทำงานร่วมกัน หุ้นส่วนภาคีและ กสศ. ต่างเข้าใจ เคารพและยึดถือ หลักธรรมาภิบาล พันธสัญญาระหว่างกัน ความโปร่งใส และผลประโยชน์สาธารณะ เป็นที่ตั้ง
 8. การสนับสนุนในลักษณะส่งเสริมให้พื้นที่ ท้องถิ่นรับเป็นเจ้าภาพ และให้ จังหวัดเห็นความสำคัญ เป็นกุญแจไขไปสู่การพัฒนาความเสมอภาคและคุณภาพการเรียนรู้
 9. กสศ. ตระหนักว่าการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มีลักษณะพลวัต หรือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และจะจัด ลำดับความสำคัญ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทอย่างสม่ำเสมอ

 


วิสัยทัศน์

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน
มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

สร้างเสริมการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย

 1. การลงทุนที่ใช้ความรู้นำ เพื่อช่วยเหลือและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. การระดมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน
 3. การเสนอแนะมาตรการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ
 2. กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ
 3. เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการทำงานร่วมกับภาคี
 4. สร้างความเข้มแข็งให้จังหวัด มีกลไกความพร้อมในการสร้าวความเสมอภาคทางการศึกษา
 5. ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครูทั้งในและนอกระบบ
 6. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 7. กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือและมีโอกาสในการศึกษาพัฒนาตามศักยภาพ
 2. ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบได้รับการพัมนาคุณภาพทั่วถึง
 3. ภาครัฐและสังคมมีแนวทางในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่ได้ผลยิ่งขึ้น

จุดเน้นสำคัญ

 1. สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. สร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกันของหุ้นส่วนภาคและ กสศ.
 3. สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยาการของรัฐ
Back To Top