แผนยุทธศาสตร์

ปัจจุบัน กสศ. ใช้ “แผนแม่บท EEF Master Plan กสศ.’66:  ลงทุนด้วยการสร้างโอกาส พัฒนาชาติด้วยการเพิ่มคุณภาพคน” เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจสำหรับปีงบประมาณ 2561-2566 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  

ดาวน์โหลดแผนแม่บทฉบับเต็ม