สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คกก.บริหาร กสศ. ได้ประชุมเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อดำเนินงานตามภารกิจนับแต่จัดตั้งองค์กรตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (14 พ.ค.61 จนถึงปัจจุบัน ณ สิ้น พ.ค. 63)

  • รวมจำนวนประชุม 27 ครั้ง
  • เฉลี่ยประชุมเดือนละ 1.125 ครั้ง
  • อัตรากรรมการมาประชุมต่อครั้ง 15.65 คน หรือ ร้อยละ 92 ขององค์ประกอบ

ปี 2563

ประชุมรวม 5 ครั้ง  (1 ม.ค. – ปัจจุบัน ณ สิ้น พ.ค. 63)


ปี 2562

ประชุมรวม 11 ครั้ง (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62)


ปี 2561

ประชุมรวม 11ครั้ง (14 พ.ค. – 31 ธ.ค. 61)

Back To Top