สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คกก.บริหาร กสศ. ได้ประชุมเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อดำเนินงานตามภารกิจนับแต่จัดตั้งองค์กรตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (14 พ.ค.61 จนถึงปัจจุบัน ณ สิ้น พ.ค. 63)

  • รวมจำนวนประชุม 27 ครั้ง
  • เฉลี่ยประชุมเดือนละ 1.125 ครั้ง
  • อัตรากรรมการมาประชุมต่อครั้ง 15.65 คน หรือ ร้อยละ 92 ขององค์ประกอบ