ธปท. จับมือ กสศ. ส่งมอบความรู้ทางการเงินให้ 3 โรงเรียนนำร่อง เจาะกลุ่มนักเรียน ม.2 รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน

ธปท. จับมือ กสศ. ส่งมอบความรู้ทางการเงินให้ 3 โรงเรียนนำร่อง เจาะกลุ่มนักเรียน ม.2 รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน

เตรียมขยายกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคทั่วประเทศ เดินหน้าสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกมิติ

ท่ามกลางสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่พบนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 2.4 ล้านคน อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าเส้นความยากจน 2,762 บาทต่อเดือน ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนยากจนพิเศษหรือกลุ่มที่ยากลำบากที่สุด 15% ล่าง มีรายได้เฉลี่ยเพียง 1,094 บาทต่อครัวเรือน หรือราววันละ 36 บาท ในปีการศึกษา 2564

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับนักเรียน
1.โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) จ.นครปฐม
2. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จ.ปทุมธานี
3. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่มีนักเรียนทุนเสมอภาค

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินครั้งนี้ จัดกิจกรรมกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง อยู่ในช่วงเตรียมแผนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีแนวโน้มต้องวางแผนการใช้จ่ายเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกแบบการเรียนรู้เน้นกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด ได้แก่ ฝึกวางแผนการเงินและวางแผนชีวิต (Life plan) การตัดสินใจใช้จ่ายเงินผ่านการเล่นเกม Money bingo ซึ่งมีโจทย์ให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าด้วยข้อจำกัดทางการเงิน เรียนรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการออมเงิน ฝึกเท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ กสศ. และ ธปท. จะติดตามความคืบหน้าในด้านความรู้ทางการเงินของนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แห่งเป็นระยะ เพื่อนำชุดข้อมูลและข้อเสนอแนะมาพัฒนาเป็นกิจกรรมหรือหลักสูตรการเรียนรู้ทางการเงิน สำหรับนำไปส่งเสริมการเรียนรู้กับนักเรียนทุนเสมอภาคและโรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้คุณครูสามารถปรับใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2