ธปท. จับมือ กสศ. ส่งมอบความรู้ทางการเงินให้ 3 โรงเรียนนำร่อง เจาะกลุ่มนักเรียน ม.2 รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน

ธปท. จับมือ กสศ. ส่งมอบความรู้ทางการเงินให้ 3 โรงเรียนนำร่อง เจาะกลุ่มนักเรียน ม.2 รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน

เตรียมขยายกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคทั่วประเทศ เดินหน้าสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกมิติ

ท่ามกลางสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่พบนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 2.4 ล้านคน อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าเส้นความยากจน 2,762 บาทต่อเดือน ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนยากจนพิเศษหรือกลุ่มที่ยากลำบากที่สุด 15% ล่าง มีรายได้เฉลี่ยเพียง 1,094 บาทต่อครัวเรือน หรือราววันละ 36 บาท ในปีการศึกษา 2564

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับนักเรียน
1.โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) จ.นครปฐม
2. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม จ.ปทุมธานี
3. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่มีนักเรียนทุนเสมอภาค

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินครั้งนี้ จัดกิจกรรมกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง อยู่ในช่วงเตรียมแผนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีแนวโน้มต้องวางแผนการใช้จ่ายเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกแบบการเรียนรู้เน้นกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด ได้แก่ ฝึกวางแผนการเงินและวางแผนชีวิต (Life plan) การตัดสินใจใช้จ่ายเงินผ่านการเล่นเกม Money bingo ซึ่งมีโจทย์ให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าด้วยข้อจำกัดทางการเงิน เรียนรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการออมเงิน ฝึกเท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

 ทั้งนี้ กสศ. และ ธปท. จะติดตามความคืบหน้าในด้านความรู้ทางการเงินของนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 3 แห่งเป็นระยะ เพื่อนำชุดข้อมูลและข้อเสนอแนะมาพัฒนาเป็นกิจกรรมหรือหลักสูตรการเรียนรู้ทางการเงิน สำหรับนำไปส่งเสริมการเรียนรู้กับนักเรียนทุนเสมอภาคและโรงเรียนทั่วประเทศ โดยให้คุณครูสามารถปรับใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า