เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network)”

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network)”

ขอเชิญครูและนักเรียนทุนเสมอภาค ร่วมพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ต่อยอดการค้า พร้อมลงขายสนามจริงบนโลกออนไลน์ ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติ มีดังนี้
1) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายของ กสศ. ในพื้นที่ชนบท
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน และครู จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 5 คนต่อ 1 โรงเรียน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน จะต้องไม่เปลี่ยนครูแต่สามารถเปลี่ยนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ ไม่เกิน 2 คน
3) ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบในพื้นที่ อย่างน้อย 1-2 อย่าง
4) โครงการมีแผนดำเนินงานอบรมและพัฒนาต่อเนื่อง 9 เดือน (สิงหาคม 63 – เมษายน 64) โดย ต้องสามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่กรุงเทพฯได้ อย่างน้อย 3 – 4 ครั้ง ตลอดโครงการ
5) มีพลังและเวลา สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเผชิญความหลากหลาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและโอกาสใหม่ๆ ที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการฯ : https://bit.ly/3fsu1TH
สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/mTypq4rfV9gg7CDd8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. คุณนิษฐ์ธรีย์ 081-912-9219
*หมดเขตส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.
**ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทาง www.facebook.com/equitypartnershipschoolnetwork (หมายเหตุ คณะทำงานจะลงพื้นที่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก รอบที่ 1 เพื่อประเมินและคัดเลือกอีกครั้งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ การตัดสินของทางคณะทำงานถือเป็นสิ้นสุด)

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2