ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย

o ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. ๒๕๖๑

o ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่าด้วยการรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทนผู้จัดการและนิติกรรมที่ผู้จัดการต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑

o ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑

o ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2561